Η CLR Investment Fund Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβουλίου θα συνέλθει στις 27 Απριλίου 2021 για να εξετάσει, μεταξύ άλλων θεμάτων, τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας και του Συγκροτήματος (όπου «Συγκρότημα» σημαίνει την Εταιρεία και τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις της) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.


Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

…………………………….

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη

Γραμματέας

Λευκωσία, 11 Απριλίου 2019

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου