Η CLR Investment Fund Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε σημερινή συνεδρία το Διοικητικό της Συμβούλιο ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

 

Η Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.clrif.com.cy), καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy).  Αντίγραφα της Ετήσιας Έκθεσης και Οικονομικών Καταστάσεων θα διατίθενται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Κυρηνείας 97, 2113 Πλατύ Αγλαντζιάς, Λευκωσία.

Έγκριση_Ετήσιας_Οικονομικής_Έκθεσης_2019

Ετήσια_Έκθεση_και_Ενοποιημένες_Οικονομικές_Καταστάσεις-2019

Ετήσια_Έκθεση_και_Οικονομικές_Καταστάσεις_Εταιρείας-2019

 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Mioannou
…………………………….

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη

Γραμματέας

Λευκωσία, 29 Ιουνίου 2020

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου