Η CLR Investment Fund Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου για συζήτηση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης και των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων

της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, 26 Ιουνίου 2020, θα συνεχιστεί την Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020.

 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Mioannou
………………………………………

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη

Γραμματέας

Λευκωσία,  26 Ιουνίου 2020

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου