Η CLR Investment Fund Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19, η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου για συζήτηση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης και των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων

της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020.

 

 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Mioannou

………………………………………

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη

Γραμματέας

Λευκωσία,  30 Απριλίου 2020

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου